Format Laporan Audit

Format Laporan Audit adalah format standard yang ditentukan oleh pihak berkuasa yang menggunakan juruaudit bebas yang dilantik oleh syarikat dalam hal ini, memberikan pandangan dan komennya mengenai keadaan kewangan syarikat dan perakaunan dalaman setelah menganalisis pelbagai dokumen syarikat.

Apakah Format Laporan Audit?

Laporan Audit adalah laporan yang menggambarkan keadaan kewangan dan kawalan perakaunan dalaman oleh juruaudit bebas. Lembaga pengarah, pihak berkepentingan organisasi, pemegang saham, pelabur, dll menggunakan laporan ini. Juruaudit mesti teliti dan tidak berat sebelah semasa menyiapkan laporan. Adalah menjadi tanggungjawab Juruaudit untuk membuat laporan audit ini dalam format standard setiap tahun setelah meneliti penyata kewangan organisasi.

Pelabur cenderung bergantung pada laporan juruaudit sebelum melabur di mana-mana syarikat. Laporan Audit memberikan gambaran yang jelas mengenai kesihatan kewangan syarikat tanpa perlu menganalisis laporan anda sendiri. Laporan ini memberikan ringkasan kesihatan kewangan organisasi yang boleh dipercayai.

Laporan juruaudit menerangkan penyata kewangan yang diaudit dalam perenggan pendahuluan. Perenggan skop memberikan penjelasan mengenai sifat audit. Juruaudit menyatakan pendapat mereka dalam perenggan pendapat.

Format Laporan Audit

Format laporan audit adalah seperti berikut -

 1. Tajuk
 2. Penerima
 3. Perenggan Pengenalan
 4. Tanggungjawab Pengurusan
 5. Tanggungjawab Juruaudit
 6. Pendapat
 7. Asas Pendapat
 8. Tanggungjawab Pelaporan Lain
 9. Tandatangan Juruaudit
 10. Tempat Tandatangan
 11. Tarikh Laporan Audit

Mari kita bincangkan format laporan audit di atas secara terperinci.

# 1 - Tajuk

Tajuknya mesti disebut - 'Laporan Auditor Bebas.'

# 2 - Penerima

Penerima harus menyebutkan kepada siapa laporan itu disampaikan.

# 3 - Perenggan Pengenalan

Penyataan bahawa penyata kewangan yang dijelaskan dalam laporan telah diaudit.

# 4 - Tanggungjawab Pengurusan

Bahagian format laporan audit ini harus menyebutkan Tanggungjawab Pengurusan terhadap integriti penyata kewangan, yang memberikan gambaran keseluruhan mengenai keadaan kewangan, aliran tunai Syarikat, dan prestasi kewangan. Tanggungjawab itu juga merangkumi penyelenggaraan rekod perakaunan untuk mencegah penipuan. Tanggungjawab mereka adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kawalan kewangan yang diperlukan untuk memastikan ketepatan rekod kewangan. Perlu dinyatakan bahawa penyata kewangan adalah tanggungjawab pengurusan organisasi.

# 5 - Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab Juruaudit yang disebutkan adalah untuk menggambarkan pendapat yang tidak berat sebelah mengenai penyata kewangan dan mengeluarkan laporan audit. Laporan berdasarkan Piawaian Pengauditan. Piawaian menghendaki juruaudit mematuhi syarat etika. Adalah menjadi tanggungjawab juruaudit untuk merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan mengenai penyata kewangan.

# 6 - Pendapat

Kandungan yang paling kritikal dalam Laporan Audit adalah Pendapat Juruaudit. Ini menyebutkan kesan yang diperoleh setelah mengaudit penyata kewangan.

# 7 - Asas Pendapat

Ia harus menyebutkan asas untuk mencapai pendapat seperti yang dilaporkan dan fakta-fakta premis.

# 8 - Tanggungjawab Pelaporan Lain

Apa-apa tanggungjawab lain yang berkaitan dengan pelaporan ada, juruaudit harus menyebutkan perkara yang sama. Ini mungkin termasuk keperluan Peraturan.

# 9 - Tandatangan Juruaudit

Juruaudit perlu menandatangani laporan audit, dengan itu mengesahkan kesahihan laporan tersebut.

# 10 - Tempat Tandatangan

Nama bandar di mana penandatanganan laporan berlaku.

# 11 - Tarikh Laporan Audit

Tarikh di mana laporan audit ditandatangani / dilaporkan;

Contoh Format Laporan Audit Contoh:

Berikut adalah contoh format Laporan Juruaudit:

Laporan Juruaudit Bebas

Kepada Ahli Syarikat X

Laporkan Penyata Kewangan

Kami telah mengaudit kunci kira-kira gabungan Syarikat X (Syarikat) pada 31 Disember 20XX, dan penyata pendapatan, pendapatan komprehensif, perolehan tertahan, perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai pemegang saham untuk tahun yang berakhir, dan sinopsis dasar perakaunan dan maklumat lain. Kami juga telah mengaudit kawalan dalaman Firma terhadap pelaporan kewangan pada 31 Disember 20XX.

Tanggungjawab Pengurusan terhadap Penyata Kewangan

Penyata kewangan ini adalah tanggungjawab pengurusan Firma. Lembaga Pengarah Firma bertanggungjawab untuk perkara-perkara berkenaan dengan penyusunan penyata kewangan ini yang memberikan pandangan yang benar dan adil mengenai kedudukan kewangan, prestasi kewangan dan aliran tunai Firma mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat Amerika.

Tanggungjawab Juruaudit

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat berdasarkan audit kami terhadap penyata kewangan ini. Pengauditan telah dilakukan sesuai dengan piawaian pengauditan yang diterima umum di Amerika Syarikat. Piawaian tersebut mewajibkan kita untuk merancang dan melakukan audit untuk mendapatkan kepastian mengenai kesahihan penyata kewangan dan untuk memastikan bahawa ia bebas dari sebarang penyataan salah atau kemungkinan penipuan. Audit merangkumi pemeriksaan jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Audit akan memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.

Pada pendapat kami, penyata kewangan yang disebut di atas menunjukkan secara adil, kedudukan kewangan Syarikat X pada 31 Disember 20XX, mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat. Menurut pendapat kami, Firma mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan terhadap pelaporan kewangan pada 31 Disember 20XX.

[Tandatangan]

[Tempat]

[Tarikh]