Push Down Perakaunan

Apa itu Push Down Accounting?

Push down perakaunan adalah kaedah di mana asas perakaunan pemerolehan berkenaan dengan aset dan liabiliti yang diambil alih, diturunkan ke buku pemerolehan. Buku-buku pengambilalihan juga disesuaikan untuk mencerminkan nilai aset dan liabiliti yang dipertimbangkan dalam penyata kewangan gabungan pengambilalihan iaitu nilai buku aset dan liabiliti pengambilalihan akan disesuaikan dengan nilai saksama mereka sebagaimana yang dipertimbangkan oleh pemeroleh.

ASU 2014-17 memberikan panduan mengenai penggunaan perakaunan pushdown.

Bilakah Memohon Pushdown Accounting?

Pembeli boleh memilih untuk mengaplikasikan perakaunan ke bawah setiap kali entiti memperolehnya. Berdasarkan panduan dalam Penyatuan ASC 810, entiti dikatakan telah memperoleh kawalan ketika melakukannya

 • secara langsung atau tidak langsung memperoleh lebih daripada 50% hak suara (model kepentingan mengundi),
 • menjadi benefisiari utama entiti faedah berubah (model minat berubah), atau
 • kawalan lain dipindahkan melalui pengaturan kontrak, dll.

Kejadian seperti itu di mana entiti lain yang memperoleh penguasaan disebut sebagai 'peristiwa perubahan dalam kawalan' pada ASU 2014-17.

 • Pilihan untuk menerapkan perakaunan push down tidak berlaku untuk situasi di mana pemeroleh tidak memperoleh 'kawalan' pengambilalihan dalam parameter kontrol seperti yang ditentukan dalam ASC 810, akibatnya transaksi tersebut berada di luar ruang lingkup ASC 805 juga.
 • Contohnya, perakaunan pemerolehan dan akibatnya perakaunan push down tidak akan berlaku sekiranya perolehan aset atau kumpulan aset yang bukan merupakan perniagaan, sekiranya terbentuk usaha sama, dll.
 • Walau bagaimanapun, untuk pemeroleh dapat menerapkan perakaunan push down, bukan prasyarat bahawa pemeroleh harus menggunakan perakaunan pemerolehan. Sebagai contoh, sekiranya syarikat pelaburan memperoleh penguasaan pengambilalihan, syarikat pelaburan mungkin tidak diminta untuk menerapkan perakaunan pemerolehan seperti di ASC 805, namun pengambilalihan dapat memilih untuk menerapkan perakaunan push down selagi perubahan dalam kawalan acara ada.
 • Mana-mana anak syarikat pengambilalihan (iaitu anak syarikat step-down) yang disatukan oleh pemeroleh dalam penyata kewangan gabungannya, boleh memilih untuk memohon perakaunan push down dalam penyata kewangannya yang berasingan tanpa mengira sama ada pengambilalihan memilih untuk menerapkannya.

Pilihan untuk Memohon Push Down Accounting

Entiti mempunyai pilihan untuk memohon perakaunan push down setiap kali berlaku perubahan dalam kawalan. Contohnya, Entiti A diambil alih oleh Entiti B pada 20 Januari 7 ×. Entiti A kemudiannya diambil alih oleh Entiti C pada 20 × 8 Januari. Pilihan berikut tersedia untuk Entiti A.

 • Oleh itu, setiap peristiwa perubahan dalam kawalan memberikan peluang baru bagi pihak yang memperoleh untuk memilih untuk mengaplikasikan atau tidak berlaku untuk menekan perakaunan. Namun, setelah entiti memilih untuk menerapkan perakaunan turun ke peristiwa perubahan dalam kawalan tertentu, keputusan itu tidak dapat dicabut.
 • Pengambilalihan yang tidak menggunakan perakaunan pushdown sebelum penyata kewangan dikeluarkan atau tersedia untuk dikeluarkan boleh menerapkan hal yang sama dalam tempoh berikutnya dengan menganggapnya sebagai perubahan dalam prinsip perakaunan. Ini bererti bahawa pemeroleh diminta untuk menggunakan perakaunan pushdown secara retrospektif dari tarikh pemerolehan sekiranya merasakan bahawa perakaunan pushdown akan menjadi kaedah perakaunan yang lebih relevan.
 • Semua pendedahan yang perlu dibuat sekiranya berlaku perubahan dalam prinsip perakaunan juga harus dibuat.

Pengukuran Item di bawah Push Down Accounting

 • Sekiranya entiti memilih untuk menggunakan perakaunan pushdown, penyata kewangan yang terpisah dari pihak pemerolehan akan disesuaikan untuk mencerminkan asas perakaunan baru yang diambil oleh pemeroleh untuk mengukur aset yang dapat dikenal pasti yang diperoleh dan liabiliti yang diambil.
 • Sekiranya pengambilalihan tidak dikehendaki mengikuti perakaunan pemerolehan, pengambilalihan harus menyesuaikan bukunya untuk mencerminkan jumlah di mana pemeroleh akan mengiktiraf aset yang diperoleh dan liabiliti yang diandaikan, sekiranya ia menggunakan perakaunan pemerolehan.
 • Oleh kerana dalam perakaunan pushdown, pengambilalihan dianggap sebagai entiti pelaporan baru untuk tujuan perakaunan, pendapatan tertahan dari pengambilalihan dihapuskan. Jumlah pelarasan untuk membawa nilai buku pengambilalihan ke nilai saksama diiktiraf dalam modal tambahan bagi pemerolehan.

# 1 - Muhibah

 • Muhibah yang timbul atas penerapan ASC 805 dalam penyata kewangan penggabungan akan diiktiraf dalam penyata kewangan berasingan bagi pihak pemerolehan di bawah perakaunan pushdown.
 • Pengambilalihan diminta untuk memberikan muhibah yang mengiktiraf unit pelaporan berbeza yang mendapat keuntungan dari sinergi pemerolehan.
 • Akibatnya, muhibah yang diberikan kepada pengambilalihan dalam penyata kewangan gabungan pengambilalihan mungkin tidak sesuai dengan jumlah muhibah yang diturunkan ke penyata kewangan mandiri.
 • Perakaunan pushdown setelah terpilih untuk acara perubahan dalam kawalan harus digunakan untuk semua item aset dan liabiliti yang diakui oleh pemerolehan sebagai sebahagian daripada urus niaga. Penggunaan sebahagian dari perakaunan pushdown tidak dibenarkan

# 2 - Contoh

Entiti B memperoleh Entiti A dalam urus niaga yang menghasilkan muhibah $ 100 juta mengikut ASC 805. Entiti B menganggarkan faedah relatif unit pelaporannya yang berbeza dari sinergi pemerolehan dan memperuntukkan muhibah seperti berikut:

 1. Unit Pelaporan # 1 - $ 25 juta
 2. Unit Pelaporan # 2 - $ 10 juta
 3. Unit Pelaporan # 3 - $ 65 (berkaitan dengan Entiti A)

Oleh itu, Entiti B diberikan muhibah $ 65 kepada Entiti A dalam penyata kewangan gabungannya. Walau bagaimanapun, Entiti A diminta untuk mengiktiraf keseluruhan jumlah muhibah $ 100 juta dalam penyata kewangannya yang berasingan semasa menggunakan perakaunan pushdown.

# 3 - Keuntungan dari Pembelian Tawar

Sekiranya penerapan ASC 805 menghasilkan keuntungan dari pembelian tawar-menawar yang diakui dalam buku-buku pemerolehan, pengambilalihan tidak boleh mencatat hal yang sama dalam penyata kewangannya yang berasingan. Sebaliknya, jumlah keuntungan pembelian tawar-menawar diselaraskan dengan tambahan modal berbayar pemerolehan.

# 4 - Kos Transaksi

Kos urus niaga yang ditanggung oleh pemerolehan untuk melaksanakan pemerolehan tidak diturunkan kepada pengambilalihan.

# 5 - Liabiliti Berkaitan Pemerolehan

Sebarang liabiliti yang ditanggung dan diakui oleh pemeroleh dalam proses melaksanakan pemerolehan hendaklah diakui oleh pemeroleh hanya jika pihak yang memperolehnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan liabiliti atau bersama-sama dan masing-masing diwajibkan untuk menyelesaikan liabiliti bersama dengan pemeroleh.     

# 6 - Pendedahan

Oleh kerana perakaunan pushdown menghasilkan penggunaan asas perakaunan yang baru, pengambilalihan diminta untuk menunjukkan secara berasingan hasil dan penyata kewangan yang berkaitan dengan tempoh pra-perolehan dan tempoh selepas pemerolehan, dipisahkan oleh garis hitam menegak.

Pembeli juga harus mendedahkan asas untuk menerapkan perakaunan pushdown dan maklumat lain yang berkaitan agar pengguna penyata kewangan dapat menilai kesan penggunaan perakaunan pushdown pada penyata kewangan yang terpisah dari pemerolehan. Beberapa maklumat yang relevan untuk diungkapkan termasuk:

 • Nama dan keterangan pemerolehan,
 • Penerangan tentang bagaimana pemerolehan memperoleh pengambilalihan
 • Tarikh pemerolehan
 • Nilai saksama tarikh pemerolehan yang dipindahkan oleh pemeroleh
 • Jumlah yang diakui oleh pihak yang memperoleh untuk setiap kelas utama aset dan liabiliti hasil daripada penggunaan perakaunan pushdown, pada tarikh pemerolehan
 • Penerangan kualitatif mengenai faktor-faktor yang menyumbang kepada muhibah, termasuk sinergi yang diharapkan, aset tidak ketara yang tidak memenuhi syarat untuk dikenali, dan faktor lain. Sekiranya terdapat keuntungan pembelian tawar-menawar, pengambilalihan harus mendedahkan sebab mengapa urus niaga itu berlaku lagi, dan jumlah keuntungan yang diakui dalam modal tambahan yang diakui
 • Maklumat yang relevan bagi pengguna penyata kewangan untuk menilai kesan kewangan dari penyesuaian yang dibuat sebagai sebahagian daripada perakaunan pushdown.

Contoh Perakaunan Push Down

Entiti B memperoleh 100% kepentingan dalam Entiti A dengan harga $ 800 juta. Entiti A memilih untuk menggunakan perakaunan pushdown dalam penyata kewangannya yang berasingan. Nilai saksama aset dikenal pasti Entiti A yang diperoleh adalah berjumlah $ 800 juta dan nilai saksama liabiliti yang diandaikan adalah $ 150 juta pada tarikh pemerolehan. Nilai buku aset yang boleh dikenal pasti Entiti A pada tarikh pemerolehan adalah $ 700 dan liabiliti yang diandaikan adalah $ 100 juta. Stok biasa Entiti A pada tarikh pemerolehan adalah $ 100 juta, modal berbayar tambahan adalah $ 200 juta, dan pendapatan tertahan adalah $ 300 juta.

Penyelesaian:

Muhibah atas urus niaga = Pertimbangan yang dibayar (-) Nilai saksama aset bersih yang boleh diambil alih

 • = $ 800 juta - $ 650
 • = $ 150 juta

Tahap penyesuaian yang akan dibuat dikira seperti berikut:

Entiti A akan mencatatkan catatan berikut sebagai sebahagian daripada penyesuaian perakaunan push down:

Penyata kewangan Entiti A akan dipaparkan seperti berikut:

Kelebihan Perakaunan Push Down

 • Push down perakaunan menghilangkan ketidakcocokan nilai tercatat nilai buku aset dan liabiliti pengambilalihan dan rekod pemerolehan disimpan untuk penyatuan. Oleh itu, ini akan menghilangkan penyesuaian penyesuaian sehingga tahap penyediaan penyata kewangan disatukan.
 • Kesukarannya adalah mengekalkan nilai yang berbeza dan asas perakaunan dalam buku pemerolehan dan pemerolehan meningkat apabila terdapat banyak peristiwa perubahan dalam kawalan dengan beberapa pemerolehan memperoleh kawalan pada pelbagai selang waktu.

Kelemahan Perakaunan Push Down

Dalam kes pengambilalihan dengan kepentingan bukan kawalan yang signifikan, kaitan penyata kewangan yang disusun berdasarkan perakaunan pushdown kepada pengguna penyata kewangan terjejas.

Kesimpulannya

 • ASU 2014-17 memberi kelonggaran kepada pengguna untuk memilih untuk menerapkan perakaunan menurun dalam penyata kewangannya yang berasingan untuk setiap peristiwa perubahan dalam kawalan.
 • Pilihan yang tersedia untuk anak syarikat gabungan dari pihak pemerolehan untuk memilih perakaunan push-down memperuntukkan penggunaan asas perakaunan yang lebih relevan.
 • Penekanan perakaunan membolehkan asas perakaunan yang lebih konsisten antara buku pemerolehan dan pengambilalihan, memudahkan proses penyatuan sehingga tahap itu.