VBA CLng

Fungsi Excel VBA CLng

“CLNG” bermaksud jenis data “Convert to Long”. Had jenis data integer adalah antara -32768 hingga 32767, jadi apa-apa kelebihan yang anda mahu simpan ke pemboleh ubah ini maka kami perlu menggunakan jenis data PANJANG di VBA.

Pemboleh ubah adalah kunci dalam mana-mana bahasa pengaturcaraan dan VBA juga tidak berbeza. Tanpa menggunakan pemboleh ubah adalah tugas yang mustahil untuk menulis kod panjang. Sekiranya pemboleh ubah penting, maka pemboleh ubah jenis data yang kita tetapkan kepada pemboleh ubah ini lebih penting lagi kerana jenis data yang kita tetapkan kepada mereka adalah hasil akhir yang kita dapat.

Sering kali kita dapat menetapkan data berangka sebagai "String" jadi ini akan menimbulkan kesalahan semasa melakukan perhitungan, jadi dengan menggunakan fungsi ubah kita dapat mengubah jenis data yang kita inginkan. Fungsi penukar yang biasa digunakan ialah CLng, CInt, CDbl, CDate, CDec in vba. Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda mengenai fungsi penukaran jenis data integer "CLNG".

Sintaks

Berikut adalah sintaks fungsi CLNG.

  • Ekspresi tidak lain hanyalah nilai atau pemboleh ubah yang ingin kita ubah kepada jenis data yang PANJANG.

Catatan: Nilai yang ingin kami ubah mestilah berangka apa pun selain nilai berangka akan menyebabkan "Ralat Jalankan Masa 13: Ketidakcocokan Jenis"

Contoh untuk Menggunakan Fungsi CLng di VBA

Anda boleh memuat turun Templat VBA CLNG Excel ini di sini - Templat VBA CLNG Excel

Contoh # 1

Sekarang kita akan melihat bagaimana kita menukar nilai teks yang disimpan ke jenis data "Panjang".

Sebagai contoh lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub CLNG_Contoh1 () Dim LongNumber Sebagai String Dim LongResult As Long LongNumber = "2564589" LongResult = CLng (LongNumber) MsgBox LongResult End Sub 

Oleh itu, sekarang periksa kodnya dengan teliti untuk memahami cara kerjanya.

Pertama, kami telah menyatakan dua pemboleh ubah String dan Long masing-masing.

Kod:

 Dim LongNumber Sebagai String Dim LongResult As Long 

Untuk pemboleh ubah rentetan, kami telah menetapkan nombor nilai tetapi dalam tanda petik dua, jadi apa yang akan dilakukan adalah ia akan menganggap nombor "2564589" sebagai rentetan, bukan sebagai pemboleh ubah "Panjang". Sekarang untuk pemboleh ubah lain LongResult, kami telah menggunakan fungsi Clng (LongNumber) untuk menukar nombor yang disimpan rentetan menjadi pemboleh ubah LONG.

Kotak mesej seterusnya akan menunjukkan hasilnya sebagai nombor PANJANG yang ditukarkan dari rentetan ke jenis data panjang.

Pengeluaran:

Contoh # 2

Sekarang perhatikan kod di bawah.

Kod:

 Sub CLNG_Contoh2 () Dim LongNumber Sebagai String Dim LongResult As Long LongNumber = "Long Number" LongResult = CLng (LongNumber) MsgBox LongResult End Sub 

Ini akan memberi kita hasilnya sebagai "Ketidakcocokan Jenis" .

Memahami mengapa ralat berlaku sangat penting untuk memperbaiki kesalahan. Apabila anda melihat pemboleh ubah untuk pemboleh ubah pertama LongNumber, kami telah menetapkan nilai teks sebagai "Long Number" maka kami telah menggunakan fungsi excel VBA CLNG untuk mengubahnya menjadi jenis data LONG.

Sebab mengapa kami mendapat ralat ini adalah kerana jenis data LONG hanya dapat menerima jenis data berangka kerana kami telah memberikan nilai string ke pemboleh ubah, ia tidak dapat mengubah nilai string atau nilai teks menjadi jenis data yang panjang, sehingga memberikan kesalahan sebagai “ Ketik Ketidakcocokan ”.

Contoh # 3

Satu lagi ralat yang kita dapat dengan jenis data LONG adalah "Overflow Error in vba" iaitu jenis data pemboleh ubah panjang boleh menahan nilai dari -2,147,483,648 hingga 2,147,483,647. Jadi sebarang nilai di atas ini akan menyebabkan ralat limpahan.

Sebagai contoh lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub CLNG_Contoh3 () Dim LongNumber Sebagai String Dim LongResult As Long LongNumber = "25645890003" LongResult = CLng (LongNumber) MsgBox LongResult End Sub 

Untuk pemboleh ubah "LongNumber" saya telah memberikan nombor "25645890003" yang melebihi had jenis data "Long". Apabila kita menjalankan kod di atas, ia akan mengalami ralat "Overflow" .

Oleh itu, apabila anda menukar jenis data lain menjadi jenis data Panjang, kita perlu ingat semua perkara di atas.

Perkara yang perlu diingat di sini

  • CLNG bermaksud untuk menukar menjadi panjang.
  • Fungsi ini menukar jenis data yang lain menjadi jenis data yang panjang.
  • Anda perlu mengetahui had jenis data panjang untuk mengelakkan ralat limpahan.