Bon Dijamin

Makna Ikatan Dijamin

Guaranteed Bond adalah bon yang dijamin oleh entiti lain (biasanya bank, anak syarikat, atau syarikat insurans) sekiranya penerbit obligasi tersebut gagal membuat pembayaran balik akibat penutupan perniagaan atau kebangkrutan. Entiti yang menjamin bon disebut sebagai Penjamin. Premium yang dibayar bergantung pada kelayakan kredit terbitan bon dan jika kewangan perniagaan berada dalam keadaan baik, premium yang dikenakan akan lebih rendah antara 1% hingga 5%.

Contoh Bon Dijamin

Negeri Mississippi memerlukan dana untuk membuat trek berbasikal dan taman jogger bersama dengan balai raya. Projek ini telah diluluskan oleh pegawai dan diberi nama 'Mississippi Greens'. Oleh kerana ini adalah projek untuk kesejahteraan rakyat, para pegawai telah memutuskan untuk mendapatkan dana dengan cara menerbitkan bon di pasaran.

Bon tersebut akan diterbitkan dalam siri bon dengan tempoh matang antara 5 hingga 15 tahun. Mereka telah memutuskan untuk menerbitkan bon kadar faedah tetap, bon bon terapung tetap, bon kadar faedah terapung, dan bon kadar faedah berubah. Oleh kerana pegawai ingin meminjam pada kadar serendah mungkin mereka ingin mengeluarkan pelbagai bon dengan ciri yang berbeza.

 • Satu bahagian hanya mempunyai bon kadar tetap dengan kadar faedah 6%. Tempoh matang bon ini berkisar antara 10 - 15 tahun.
 • Satu bahagian hanya mempunyai bon kadar terapung dengan kadar faedah yang dikaitkan dengan kadar Libor. Tempoh matang bon ini sama seperti di atas iaitu 10 - 15 tahun.
 • Bahagian terakhir hanya mempunyai bon berkadar tetap dengan jaminan oleh kerajaan, bon ini mempunyai kadar faedah 3.5% - 4%, dan tempoh matang ini berkisar antara 5 - 15 tahun.

Biasanya, bon perbandaran tidak mempunyai faedah melebihi 4% kerana ini mempunyai muhibah perbandaran atau negeri yang menerbitkan bon ini. Sekiranya bon ini mempunyai jaminan yang menyokong pembayaran, maka risiko tersebut secara praktikalnya akan ditolak kerana disokong oleh Kerajaan.

Pelabur yang mencari pelaburan berisiko rendah boleh melabur dalam tahap terakhir dengan jaminan kerana ia seperti simpanan tetap yang akan memberikan pulangan pada selang masa yang tetap.

Kelebihan

 • Pelabur boleh yakin bahawa pelaburannya berada di tangan yang selamat dan bahkan dalam senario terburuk, pembayaran pokok dan faedah akan dibayar oleh pihak ketiga yang telah menjamin pembayaran.
 • Risiko diturunkan kerana pemegang bon bukan sahaja mempunyai keselamatan penerbit yang melakukan pembayaran tetapi juga penjamin.
 • Bon yang dijamin membolehkan pelabur dengan kelayakan kredit yang lemah untuk mengeluarkan bon dengan jaminan sehingga menarik pelabur untuk melabur dalam bon yang membayar kadar faedah yang lebih rendah yang sebaliknya akan menanggung lebih banyak faedah tanpa jaminan.

Kekurangan

 • Oleh kerana risikonya rendah, pulangan pelaburan rendah yang bermaksud pembayaran faedah relatif rendah jika dibandingkan dengan bon yang tidak dijamin.
 • Dari sudut pandangan penerbit bon, mempunyai penjamin akan meningkatkan kos perolehan modal yang dalam kes lain boleh dikeluarkan tanpa jaminan. Dalam kedua-dua kes tersebut, kosnya akan diimbangi kerana bon tanpa jaminan dikenakan faedah yang lebih tinggi sedangkan bon yang dijamin dikenakan faedah yang lebih rendah tetapi dengan kos premium yang dibayar kepada penjamin.
 • Ia memerlukan banyak prosedur untuk mendapatkan jaminan kerana penjamin akan melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai kelayakan kredit dan kestabilan kewangan penerbit. Untuk bon biasa, penerbit boleh melepaskan kerumitan dokumentasi tambahan ini.
 • Penerbit bon harus memberikan maklumat mengenai kewangannya bukan hanya kepada pelabur tetapi juga penjamin yang dapat mempengaruhi imej penerbit sekiranya kewangan tidak berada dalam keadaan baik.

Titik Penting Bon Dijamin

 • Bon yang dijamin mempunyai jaminan tambahan untuk wang yang dilaburkan oleh pelabur kerana ia bukan sahaja dijamin oleh penerbit bon tetapi juga dijamin oleh penjamin.
 • Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada penerbit bon tetapi juga penjamin bon kerana penerbit dapat meminjam dengan kadar faedah yang lebih rendah dan penjamin menerima yuran atau premium kerana dapat menanggung risiko menjamin hutang entiti lain.
 • Bon jaminan paling banyak dicari oleh pelabur yang ingin melabur dalam sekuriti dengan risiko rendah untuk jangka masa panjang. Pelaburan itu dibayar pada selang waktu yang tetap dan risiko gagal bayar adalah sangat minimum.
 • Di United Kingdom, bon dijamin merujuk kepada bon kadar tetap yang bermaksud faedah tetap bon dijamin sedangkan, di Amerika Syarikat, bon dijamin merujuk kepada jaminan oleh pihak ketiga atas pembayaran faedah dan prinsipal jumlahnya sendiri.
 • Malah bon paling selamat yang dikeluarkan oleh syarikat yang mempunyai sejarah kewangan yang lemah sukar untuk menjual bon tersebut tanpa jaminan pihak ketiga.

Kesimpulannya

Bon yang dijamin adalah bon yang mempunyai jaminan dua kali ganda kepada penerbit bon dan penjamin dalam membuat pembayaran faedah dan pembayaran pokok kepada pemegang bon sekiranya penerbit bon gagal membuat pembayaran kerana kebangkrutan atau muflis. Jenis bon ini biasanya memberi peluang kepada pemegang bon untuk memiliki pelaburan berisiko rendah yang memberikan pulangan rendah untuk jangka masa panjang.

Pelabur yang mencari pelaburan berisiko rendah untuk jangka masa panjang boleh memilih untuk melabur dalam bon yang dijamin kerana ia mempunyai risiko minimum berbanding dengan bon lain yang tidak dijamin atau dijamin. Sesuai dengan standard pasaran ketika risikonya rendah, begitu juga dengan pulangannya. Bagi penerbit bon, faedah yang diturunkan dikenakan pada kos yang merupakan premium yang perlu dibayar kepada penjamin. Istilah jaminan dijamin mempunyai arti yang berbeza di Amerika Syarikat dan Inggeris, untuk yang kedua ini bermaksud bon yang mempunyai faedah tetap.