Peningkatan Kredit

Apakah Peningkatan Kredit?

Peningkatan Kredit adalah strategi yang diambil oleh syarikat di mana mereka mengambil pelbagai langkah dalaman dan luaran untuk meningkatkan kelayakan kredit mereka, dengan tujuan utama untuk mendapatkan syarat yang lebih baik untuk membayar hutang mereka dan juga mengurangkan risiko para pelabur produk berstruktur tertentu di pasaran kewangan.

Organisasi atau Penerbit terutama terlibat dalam strategi peningkatan kredit untuk menurunkan minat yang perlu dibayar untuk keselamatan tertentu kerana kelayakan kredit yang tinggi bermaksud penilaian kredit yang baik yang akhirnya bermaksud bahawa pelaburan yang dibuat oleh pelabur akan memperoleh keuntungan seperti yang dijanjikan ketika jaminan tersebut dikeluarkan di pasaran. Sebaliknya, apabila kelayakan kredit rendah, penarafan kredit akan menjadi buruk yang menjadikan pelabur tidak menguntungkan kerana pelabur mungkin akhirnya kehilangan pelaburannya.

Jenis Peningkatan Kredit

Peningkatan kredit boleh dilakukan secara dalaman atau luaran bergantung pada strategi yang terlibat. Kegiatan yang dilakukan secara dalaman dalam organisasi yang meningkatkan tahap kredit disebut sebagai peningkatan dalaman sedangkan sokongan luaran yang diambil untuk meningkatkan kelayakan kredit dapat disebut sebagai peningkatan luaran.

# 1 - Peningkatan Dalaman

Overcollateralization

Teknik penambahbaikan kredit yang paling kerap digunakan adalah kolateralisasi berlebihan. Seperti namanya, nilai cagaran lebih tinggi daripada keselamatan itu sendiri. Oleh kerana cagaran yang mendasari adalah nilai yang jauh lebih tinggi, pelabur boleh yakin sekiranya berlaku kemungkiran.

Penyebaran Lebihan

Lebihan spread merujuk kepada faedah yang berlebihan setelah semua perbelanjaan sekuriti yang disokong aset dilindungi. Ia berkaitan dengan jaminan berlebihan. Ini adalah perbezaan kadar faedah yang diperoleh dari cagaran yang mendasari dan faedah yang dibayar atas jaminan yang dikeluarkan. Lebihan penyebaran membolehkan ruang bernafas untuk organisasi pada masa-masa ketika berada dalam fasa kerugian.

Bahagian Senior dan Subordinasi

Struktur kanan atau bawahan meningkatkan kelayakan kredit dalaman organisasi. Aliran tunai diasingkan dan diutamakan sebagai senior atau subordinasi berdasarkan kekananannya. Tranche senior bermaksud ia mempunyai senioriti tertinggi dalam aliran tunai dan pekerja bawahan akan lebih rendah. Struktur tahap senior dan subordinasi berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk tahap kanan. Tahap senior mempunyai penilaian yang lebih baik daripada ketidakpatuhan tersebut.

# 2 - Peningkatan Luaran

Akaun Cagaran Tunai

Akaun cagaran tunai adalah akaun yang digunakan oleh penerbit sekiranya terdapat kekurangan pendapatan. Organisasi boleh meminjam sejumlah wang dari bank perdagangan untuk membeli instrumen kertas komersial (CP) dengan kualiti kredit tertinggi. Akaun Cagaran Tunai memastikan peningkatan kredit kerana, pada masa masalah dengan sekuriti yang disokong aset, organisasi dapat menjual kertas komersial dan membayar balik jumlah yang dipinjam dari para pelabur.

Surat Kredit

Sekiranya berlaku kekurangan, bank atau institusi kewangan lain dibayar untuk membayar ganti rugi kepada penerbit apabila pembayarannya gagal dilaksanakan. Sekuriti yang ditingkatkan dengan Surat Kredit berpeluang untuk diturunkan dan sebagai hasilnya, penerbit lebih bergantung pada Akaun Cagaran Tunai apabila sokongan luaran diperlukan untuk peningkatan kredit.

Bon Penjamin

Sekuriti yang disokong aset yang disokong oleh bon penjamin mempunyai penilaian yang sama dengan penerbit bon penjamin. Peningkatan kredit berfungsi untuk jaminan aset yang disokong dengan bon penjamin sebagai penyokong kerana jika sekuriti yang disokong aset tidak berfungsi seperti yang diharapkan maka bon penjamin dapat digunakan untuk membayar balik pembayaran yang telah gagal bayar.

Sekuriti yang Dibungkus

Insurans atau jaminan oleh pihak ketiga berkenaan dengan pembayaran faedah dan prinsipal disebut sebagai jaminan yang dibungkus. Pihak ketiga mungkin merupakan syarikat induk penerbit sekuriti atau bank atau syarikat insurans. Jaminan tersebut biasanya diberikan oleh syarikat bertaraf AAA atau bank.

Contoh Peningkatan Kredit

ABC Inc. mengumpulkan modal dengan menerbitkan bon. Ia mungkin terlibat dalam peningkatan kredit untuk mengurangkan kadar faedah yang perlu dibayar untuk bon kepada pelabur. ABC Inc. memerlukan jaminan bank pada sebahagian daripada jumlah pokok. Ini menjadikan bon 'Bank Dijamin'. Dalam kes ini, pelabur boleh bergantung pada jaminan bank untuk mendapatkan kembali pelaburannya sekiranya ABC Inc. ingkar semasa tempoh bon. Andaikan, penarafan bon pada masa penerbitan adalah BBB, jaminan bank akan membantu penarafan kredit bon tersebut meningkat kepada AA.

Peningkatan dalam peringkat kredit memberi ruang kepada ABC Inc. untuk menurunkan kadar faedah dan juga memastikan bahawa para pelabur akan mendapat pembayaran faedah dan jumlah pokok atas jaminan bank.

Kelebihan

  • Ini membolehkan organisasi meminjam dengan kadar faedah yang lebih rendah.
  • Ini meningkatkan kelayakan kredit organisasi.
  • Ini mendorong organisasi untuk berusaha meningkatkan kelayakan kredit mereka.

Kekurangan

  • Sebuah organisasi mungkin akhirnya mencuba pelbagai cara untuk meningkatkan kelayakan kreditnya daripada memfokuskan perniagaan utamanya.
  • Sekuriti dengan penarafan kredit yang lebih tinggi akan sangat digemari oleh pelabur dan sekuriti dengan penarafan kredit yang rendah tidak akan dilaburkan.
  • Ini menimbulkan kekaburan di kalangan pelabur kerana peningkatan kredit dapat menggambarkan gambaran palsu penerbit yang sebenarnya tidak menunjukkan prestasi yang baik dalam aktiviti perniagaan utamanya.

Kesimpulannya

  • Ini adalah strategi yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kelayakan kredit mereka.
  • Terdapat dua teknik peningkatan kredit utama - dalaman dan luaran
  • Peningkatan Kredit bertujuan untuk mewujudkan situasi menang-menang bagi peminjam (organisasi) dan juga pemberi pinjaman (pelabur).
  • Ini memastikan keselamatan bagi pelaburan yang dibuat oleh pelabur.