Pajakan Modal vs Pajakan Operasi

Perbezaan Antara Modal dan Pajakan Operasi

Terdapat kaedah perakaunan yang berbeza untuk pajakan di mana sekiranya pemilikan modal pemilikan aset yang dipertimbangkan dapat dipindahkan pada jangka masa pajakan kepada pemajak sedangkan dalam kes Pajakan Operasi pemilikan aset yang dipertimbangkan disimpan oleh pemajak.

Pajakan adalah perjanjian kontrak antara pemajak (pemilik aset) dan pemajak (menyewa aset). Mereka dikelaskan kepada dua jenis bergantung kepada bagaimana risiko pemilikan dan faedah dipindahkan.

Apa itu Pajakan Modal?

Ia juga dipanggil Pajakan kewangan. Pajakan modal adalah pajakan yang memindahkan semua risiko dan ganjaran yang berkaitan dengan pemilikan aset dengan ketara. Dengan kata lain, pajakan modal boleh disewa di mana nilai sekarang pembayaran minimum pajakan pada permulaan pajakan melebihi atau sama dengan keseluruhan nilai wajar aset yang disewa. Ini adalah pajakan di mana pemajak mencatat aset pendasar seolah-olah asetnya, yang bermaksud bahawa pemberi pajak diperlakukan sebagai pihak yang kebetulan membiayai aset yang dimiliki oleh pemajak.

Pemberi pinjaman harus menganggap pajakan sebagai pajakan kewangan jika ada kriteria berikut yang disediakan di bawah ini:

 • Terdapat pilihan untuk membeli aset yang disewa; atau
 • Tempoh pajakan merangkumi sekurang-kurangnya tujuh puluh lima% jangka hayat aset tersebut; atau
 • Pemilikan aset sewaan beralih kepada pemajak setelah tamat tempoh pajakan; atau
 • Nilai minimum minimum pembayaran pajakan berjumlah sekurang-kurangnya sembilan puluh% dari nilai saksama aset pada permulaan pajakan.

Apa itu Pajakan Operasi?

Pajakan operasi dinyatakan sebagai perjanjian sewa yang tidak melibatkan pemindahan risiko dan ganjaran pemilikan aset yang disewakan kepada pemajak. Secara amnya mempunyai jangka waktu yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar aset yang dipajak.

Pajakan yang tidak memenuhi salah satu daripada empat kriteria dicatat sebagai Pajakan Operasi.

 • Ujian 1: Pindah milik
 • Ujian 2: Pilihan pembelian murah?
 • Ujian 3: Tempoh pajakan> = 75% kehidupan ekonomi?
 • Ujian 4: Nilai pembayaran sekarang> = Nilai Pasaran Adil 90%?

Sekiranya semua kriteria itu benar, maka ia akan diambil kira untuk pajakan modal.

Sewa Modal vs Infografik Pajakan Operasi

Perspektif Penganalisis

Pengelasan Pajakan

Sebiji peralatan dengan harga pasaran (FMV) AS $ 100,000 dan jangka hayat 5 tahun disewakan kepada pemajak untuk jangka masa 4 tahun. Bayaran pajakan adalah AS $ 26,000 setahun. Kadar pinjaman untuk syarikat adalah 8%, dan kadar yang tersirat dalam pajakan adalah 7%. Tidak ada peruntukan untuk pemajak untuk membeli aset pada akhir tempoh pajakan, atau pilihan pembelian tawar-menawar.

Mari kita perhatikan terlebih dahulu sama ada ini adalah sewa modal atau Operasi Lease. Untuk memahami perkara ini, kami melakukan ujian untuk menentukan perkara yang sama.

Ujian 1 dan Ujian 2 menghasilkan Operasi Lease

Ujian 3 menunjukkan bahawa ia adalah Capital Lease.

Ujian 4 menunjukkan ini adalah Pajakan Operasi.

Secara keseluruhan, kita tahu bahawa sekiranya SETIAP ujian tidak dipenuhi, maka pajakan diklasifikasikan sebagai Capital Lease.

Contohnya

Kami akan menggunakan contoh yang sama untuk perbandingan.

Sebiji peralatan dengan harga pasaran (FMV) AS $ 100,000 dan jangka hayat 5 tahun disewakan kepada pemajak untuk jangka masa 4 tahun. Bayaran pajakan adalah AS $ 26,000 setahun. Kadar pinjaman untuk syarikat adalah 8%, dan kadar yang tersirat dalam pajakan adalah 7%. Tidak ada peruntukan untuk Pajak untuk membeli aset pada akhir tempoh pajakan, atau pilihan pembelian tawar-menawar.

Kesan Lembaran Imbangan

 • Dalam Pajakan Operasi, TIADA kesan neraca.
 • Kesan neraca hanya berlaku dalam Pajakan Modal.
 • Nilai semasa pada 7% adalah $ 88,067
 • Aset dan Liabiliti meningkat dengan nilai sekarang pembayaran pajakan pada permulaan

Kesan Lembaran Imbangan kerana pembayaran dibuat seperti di bawah

Nilai Buku Aset pada setiap akhir tahun.

Harap maklum bahawa perkara berikut -

 • Susutnilai (jangka masa 4 tahun) = $ 88,067 / 4 = $ 22,017,
 • Bayaran balik pokok sama dengan pembayaran pajakan KURANG perbelanjaan faedah
 • Aset tersebut disusutnilaikan pada kadar yang berbeza dengan kadar pelunasan liabiliti. Kedua-dua nilai adalah sama hanya pada permulaan dan penamatan pajakan

Kesan Penyata Pendapatan

 • Pendapatan operasi lebih tinggi untuk pajakan modal (Ini kerana perbelanjaan susut nilai untuk pajakan modal lebih rendah daripada pembayaran pajakan)
 • Pendapatan bersih lebih rendah pada tahun-tahun awal untuk pajakan modal

Kesan Aliran Tunai

 • Dalam pajakan operasi, jumlah pembayaran tunai mengurangkan aliran tunai dari operasi.
 • Dalam pajakan modal, bahagian pembayaran pajakan yang dianggap pembayaran atas pokok mengurangkan aliran tunai dari aktiviti pembiayaan.
 • Jumlah CF tidak terjejas oleh perlakuan perakaunan.

Perbezaan Utama

 • Pendapatan bersih akan lebih tinggi dalam Pajakan operasi pada tahun-tahun awal kerana jumlah susut nilai dan perbelanjaan faedah akan lebih tinggi dalam pajakan kewangan. Apabila pajakan berakhir, keadaan akan berubah. Walau bagaimanapun, jumlah Pendapatan bersih sepanjang tempoh pajakan akan bertambah hingga jumlah yang sama, di bawah kedua-dua pengkategorian kerana ini hanya mekanisme pelaporan.
 • EBIT lebih tinggi di bawah Modal sewa kerana sebahagian daripada pembayaran sewa adalah pembayaran faedah, dan ini dilaporkan di bawah EBIT dan pada penyata Pendapatan; namun, keseluruhan pembayaran pajakan dilaporkan melebihi EBIT di bawah Pajakan operasi.
 • CFO lebih tinggi untuk pajakan modal kerana sebahagian dari pajakan yang menuju ke pengurangan liabiliti hutang adalah sebahagian dari aliran tunai dari pembiayaan, dan hanya faedah yang menjadi sebahagian dari CFO. Lebih banyak cukai lebih rendah kerana susut nilai, dan susut nilai ditambahkan kembali. Namun, di bawah Operasi Lease, keseluruhan pembayaran sewa mengurangkan CFO, dan pajaknya lebih tinggi kerana kekurangan kos susut nilai.
 • Jadi secara semula jadi, CFF lebih rendah untuk pajakan kewangan dan lebih tinggi untuk pajakan operasi, namun sepanjang keseluruhan tempoh pajakan, jumlah perubahan tunai tetap sama.

Jadual Perbandingan Pajakan Modal vs Sewa Operasi

Kriteria / ItemPajakan ModalPajakan Operasi
Alam semula jadiIni adalah alternatif untuk membeli PPE menggunakan pembiayaan hutangIni adalah alternatif untuk menyewa PPE untuk pembayaran sewa tetap.
Kesan pada penyata PendapatanSusut nilai PPE dan bunga atas pembiayaan hutang disebutkan dalam Penyata Pendapatan.Hanya pembayaran sewa adalah perbelanjaan yang disebut dalam penyata pendapatan.
Kesan pada kunci kira-kiraPV pembayaran sewa atau nilai saksama PPE dilaporkan pada kunci kira-kira (mana yang lebih rendah). Oleh itu, aset meningkat apabila PPE dikapitalisasi, liabiliti meningkat apabila pembiayaan hutang ditambahkan kepadanya.Tiada kesan dibuat pada kunci kira-kira kerana pajakan dibelanjakan sepenuhnya.
Kesan terhadap penyata aliran tunai
 • Susut nilai ditambahkan semula kerana ia adalah perbelanjaan bukan tunai, dan oleh itu, CFO lebih tinggi.
 • Susut nilai dan faedah mengurangkan keuntungan, dan oleh itu cukai yang lebih rendah dibayar pada tahun-tahun awal.
 • Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan dipengaruhi oleh pembiayaan hutang, dan pembayaran utama yang dibuat untuk hutang yang digunakan untuk membiayai sewa. Faedah pembiayaan mengurangkan CFO.
Oleh kerana hanya pembayaran pajakan yang merupakan bagian dari penyata pendapatan, maka pajaknya lebih tinggi, sehingga mengurangi CFO, dan pembayaran sewa merupakan bagian dari CFO dan bukannya aliran tunai dari pembiayaan.
Pembiayaan kunci kira-kiraOleh kerana aset tersebut dicatat dalam kunci kira-kira dan liabiliti hutang dibuat, nisbah seperti pulangan aset dan nisbah hutang kepada ekuiti kelihatan lebih kecil dan mungkin menunjukkan kekurangan kecekapan atau kesolvenan yang lebih rendah.Oleh kerana tiada aset dicatat dalam kunci kira-kira dan tidak ada liabiliti hutang yang dibuat, nisbah seperti nisbah pulangan atas aset dan nisbah hutang kepada ekuiti kelihatan lebih baik.
Risiko usangPada akhir tempoh pajakan, pemilikan aset tersebut dipindahkan ke Pemajak, jadi risiko usang juga dipindahkan, dan jika ada beberapa inovasi teknologi, yang menjadikan aset itu usang pada masa itu, Pemajak terjebak dengannya . Oleh itu, risiko ini rendah untuk Pemberi Pajak dan tinggi untuk Pemberi Pajak.Pada akhir tempoh pajakan, aset tersebut dikembalikan kepada Pemberi Pajak, jadi risiko usang rendah untuk Pemajak dan tinggi untuk Pemberi Pajak.
Klasifikasi GAAP AS berbanding IFRSUS GAAP lebih spesifik, kerana ia menyebutkan bahawa terdapat dua jenis pajakan di bawah Pajakan modal dan salah satu syarat berikut yang dipenuhi membawa kepada klasifikasi sebagai pajakan Modal:

 • Jenis Jualan sewa, yang pada akhirnya pemilikannya dipindahkan dan ada keuntungan bagi Pemberi Pajak kerana PV pembayaran lebih besar daripada nilai dibawa PPE yang Disewa
 • Pajakan Kewangan Langsung adalah di mana tidak ada keuntungan, dan Pemberi Pajak hanya pembiaya untuk Pemajak.
 • US GAAP mengharuskan tempoh pajakan sekurang-kurangnya 75% dari jangka hayat PPE.
 • PV pembayaran pajakan sekurang-kurangnya 90% dari nilai saksama aset pajakan.
 • Terdapat pilihan pembelian murah

IFRS menyebut pengkategorian yang lebih umum mengatakan bahawa semua risiko dan ganjaran harus dipindahkan ke Pemajak

Di bawah US GAAP, jika tidak ada prasyarat pajakan Modal yang dipenuhi, maka diklasifikasikan sebagai pajakan operasi.

IFRS menyebut pengkategorian yang lebih umum mengatakan bahawa semua risiko dan ganjaran tidak boleh dipindahkan kepada Pemajak.

Analisis nisbah
 • Nisbah pusing ganti semasa & aset yang lebih rendah
 • Modal kerja yang lebih rendah
 • Pulangan aset dan ekuiti yang lebih rendah
 • Nisbah hutang kepada ekuiti dan aset yang lebih tinggi
 • Nisbah perolehan semasa dan aset yang lebih tinggi;
 • Modal kerja yang lebih tinggi
 • Pulangan aset dan ekuiti yang lebih tinggi
 • Nisbah hutang kepada ekuiti dan aset yang lebih rendah