Urus Niaga Perniagaan

Apa itu Transaksi Perniagaan?

Transaksi perniagaan adalah istilah perakaunan yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dengan pihak ketiga (iaitu, pelanggan, vendor, dll.), Mempunyai nilai wang dan mempunyai nilai ekonomi yang nyata bagi ekonomi syarikat serta mempengaruhi kedudukan kewangan syarikat.

Penjelasan

Dalam istilah yang lebih sederhana, urus niaga perniagaan didefinisikan sebagai peristiwa yang berlaku dengan pihak ketiga mana pun, yang dapat diukur dalam pertimbangan kewangan dan mempunyai kesan kewangan pada syarikat. Contohnya, dalam kes syarikat pembuatan, syarikat tersebut perlu membeli bahan mentah untuk digunakan dalam pengeluaran barang jadi. Untuk perkara yang sama, syarikat akan melakukan transaksi dengan vendor, yang akan mempunyai nilai wang; ini akan mempengaruhi kewangan syarikat.

Ciri-ciri

 • Urus niaga ini boleh diukur dalam bentuk wang.
 • Ia melibatkan peristiwa yang berlaku antara organisasi dan pihak ketiga.
 • Urus niaga dibuat untuk entiti, bukan untuk tujuan individu.
 • Mereka disokong oleh dokumen yang sah dan sah yang berkaitan dengan peristiwa atau transaksi yang dimasukkan, misalnya, dalam hal penjualan, pesanan penjualan & faktur akan dianggap sebagai dokumen sah untuk mendukung perjanjian tersebut.

Contoh Urus Niaga Perniagaan

# 1 - Meminjam dari Bank

Urus niaga ini akan mempengaruhi dua akaun satu adalah Tunai / Akaun bank (Aset) dan yang kedua adalah Akaun Pinjaman (Liabiliti)

# 2 - Beli Barang dari Vendor berdasarkan Kredit

Transaksi ini akan memberi kesan pada dua akaun satu adalah Akaun Pembelian, dan yang kedua adalah Akaun Vendor (Liabiliti), transaksi ini juga akan mempengaruhi inventori kerana stok inventori akan meningkat (Aset).

# 3 - Sewa dan Elektrik Premis Berbayar

Urus niaga ini akan mempengaruhi dua akaun, satu adalah Wang Tunai / Akaun bank (Aset), dan yang kedua adalah Akaun Sewa dan elektrik (Perbelanjaan).

# 4 - Jualan Wang Tunai

Transaksi ini akan mempengaruhi dua akaun; satu adalah Akaun Tunai / bank (Aset) dan yang kedua adalah Akaun Jualan (Pendapatan), transaksi ini juga akan mempengaruhi inventori kerana stok inventori akan berkurang (Aset).

# 5 - Bayaran Faedah

Transaksi ini akan mempengaruhi dua akaun, satu adalah Tunai / Akaun bank (Aset), dan yang kedua adalah Akaun faedah (Perbelanjaan).

Jenis Urus Niaga Perniagaan

Urus niaga ini dapat dikelaskan berdasarkan dua asas. Pangkalan ini dijelaskan sebagai berikut:

# 1 - Transaksi Tunai dan Transaksi Kredit

 • Transaksi Tunai: Transaksi di mana wang tunai bermaksud pembayaran diterima atau dibayar pada masa berlakunya transaksi. Sebagai contoh, Encik A membayar Rs.10000 sebagai sewa premisnya secara tunai. Ini adalah transaksi tunai kerana melibatkan pembayaran tunai pada waktu transaksi. Begitu juga, Pak A membeli alat tulis dengan harga Rs. 5000 dan membayar tunai sebagai balasan.
 • Transaksi Kredit: Dalam urus niaga kredit, wang tunai tidak terlibat pada masa transaksi; sebaliknya, pertimbangan yang dibayar adalah setelah masa tertentu (disebut sebagai tempoh kredit). Sebagai contoh, Mr. A menjual barang kepada pelanggan secara kredit dan memberikannya tempoh kredit selama 30 hari. Jadi dalam urus niaga ini, wang tunai tidak terlibat pada masa penjualan, tetapi pelanggan akan membayarnya setelah tempoh kredit selama 30 hari.

# 2 - Transaksi Dalaman dan Transaksi Luaran

 • Transaksi Dalaman: Dalam transaksi dalaman, tidak ada pihak luar yang terlibat. Urus niaga ini tidak melibatkan pertukaran nilai dengan pihak luar yang lain, tetapi mempunyai syarat atau nilai wang, iaitu penurunan nilai aset tetap. Ia mengurangkan nilai aset tetap.
 • Transaksi Luaran: Dalam transaksi luaran, terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Mereka adalah urus niaga biasa yang berlaku setiap hari. Contohnya, membeli barang, penjualan, perbelanjaan sewa, perbelanjaan elektrik yang dibayar, dll.

Kepentingan

Ini adalah urus niaga dari hari ke hari, dan ia mungkin berlaku sekali dalam setahun atau lebih dari sekali dalam setahun. Tetapi semasa menjalankan perniagaan, ia pasti berulang kali. Kerana, jika tidak akan ada transaksi, itu berarti entiti tersebut tidak berfungsi & ia berada dalam tahap usang dan akhirnya akan ditutup. Oleh itu, urus niaga ini menunjukkan bahawa entiti itu berfungsi.

Ini juga bergantung pada urus niaga bahawa entiti itu mengalami penurunan atau berkembang. Sekiranya terdapat sedikit urus niaga dalam entiti, itu bermaksud ia berfungsi, tetapi jika terdapat banyak transaksi dalam entiti, itu bermakna ia sedang berkembang. Oleh itu, urus niaga ini menjadikan syarikat tetap ada dan lebih besar & sering kali transaksi yang berkaitan dengan amalan perniagaan yang lebih kompetitif dan interaksi perniagaan dengan persekitaran luaran dan dalaman perniagaan.

Transaksi Perniagaan vs Transaksi Pelaburan

 • Transaksi Perniagaan biasanya merupakan transaksi yang dilakukan oleh organisasi dan seperti perdagangan, perdagangan, atau pembuatan. Urus niaga pelaburan dilakukan untuk penjualan atau pembelian sekuriti yang boleh dipasarkan dan aset lain yang mungkin atau mungkin tidak berkaitan langsung dengan perniagaan.
 • Urus niaga perniagaan menghasilkan pendapatan, yang disebut sebagai pendapatan syarikat dan dikenakan cukai di bawah "Keuntungan & Keuntungan dari harta Perniagaan." Sebaliknya, urus niaga pelaburan menghasilkan keuntungan modal, yang dikenakan cukai di bawah tajuk "Pendapatan dari Keuntungan Modal."
 • Sekiranya pembelian & penjualan aset sama dengan perniagaan perdagangan umum penilai, maka urus niaga ini akan dianggap sebagai urus niaga perniagaan, sedangkan jika pembelian & penjualan aset adalah kegiatan bebas terhadap perniagaan biasa. Transaksi tersebut akan dianggap sebagai transaksi pelaburan.
 • Secara umum, kekerapan urus niaga ini sangat banyak kerana ia dilakukan dalam perniagaan berbanding dengan transaksi pelaburan yang dimasukkan kerana ia adalah transaksi bebas.

Kebaikan

 • Rakaman urus niaga ini membantu dalam menilai keberkesanan perniagaan dan penjanaan keuntungan oleh entiti dalam tempoh masing-masing.
 • Pencatatan urus niaga membantu dalam menjana pendapatan yang dihasilkan dari aktiviti perniagaan dari pendapatan lain, yang mungkin disatukan dengan keuntungan modal, pendapatan loteri, pendapatan gaji, dll.
 • Mereka direkodkan, dan pada akhir tahun atau untuk jangka masa tertentu, Akaun Akhir disediakan melalui mereka untuk menentukan kedudukan kewangan penilai.
 • Ini membantu penilai untuk mencatat dan mengemukakan penyata cukai pendapatannya mengikut norma undang-undang dengan pembahagian pendapatan & perbelanjaannya ke kepala yang sesuai.

Kesimpulannya

Urus niaga perniagaan adalah transaksi yang dilakukan oleh penilai untuk tujuan perniagaan dengan pihak ketiga; diukur menjadi pertimbangan kewangan; direkodkan dalam buku akaun penilai. Pencatatan urus niaga ini ke dalam buku akaun penilai bergantung pada dokumen yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yang memberikan sokongan yang tepat untuk membenarkan transaksi tersebut. Pencatatan urus niaga perniagaan membantu orang yang dinilai menilai pendapatan perniagaannya yang terpisah daripada pendapatan lain. Penggabungan membantu penilai untuk mengemukakan penyata cukai pendapatan (ITR) untuk jangka masa yang diperlukan mengikut norma undang-undang.